Tietosuojaseloste 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

JOHDANTO

Toimintavuosi on yhdistyksen 82. Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 8 hallituksen jäsentä sekä mahdolliset muut hallituksen valitsemat toimihenkilöt. Yhdistyksen päätehtävänä on tavoittaa kaikki työpaikkojen toimihenkilöt, jotka kuuluvat Ammattiliitto Pron työehtosopimuksien soveltamisalan piiriin ja valvoa jäsenistön etuja työsuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluu myös jäsenistön avustaminen ja tukeminen ammatillisen tiedon hankinnassa. Yhdistyksen tehtävänä on myös valvoa, että työpaikoilla on luottamusmies ja ts-valtuutettu. Yhdistyksen tehtävänä on tukea työpaikkatoimintaa ja Pro-klubeja.
 
1                    EDUNVALVONTA

                     Valittu luottamusmies toimii työpaikkansa ja/tai alueensa Pro toimihenkilöiden edunvalvojana käyttäen tukenaan yhdistyksen ja liiton organisaatiota. Käydyistä neuvotteluista ja tehdyistä sopimuksista luottamusmiesten tulee keskustella alueensa jäsenten kanssa. Luottamusmies osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan liiton koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä työpaikkojen luottamus-miehiin. 

2                    TOIMIHENKILÖIDEN TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

                     Valtuutetun tulee käyttää hyväkseen saamiaan toimihenkilövaltuutetun neuvottelu ja edustusvaltuuksia. Hyvinvointi keskeisenä teemana jatkuu edelleen.

3                    TIEDOTUS / TIEDOTUSSIHTEERI  

                     Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköposti, yhdistyksen nettisivut, Pro+, liiton julkaisut ja paikallislehdet. 
 
4                    KOULUTUS / KOULUTUSSIHTEERI
                     Pääasiallisena tavoitteena on lähikoulutuksen järjestäminen, osallistujien hankkiminen liiton kursseille, jäsenistön aktivoiminen yhdistyksen toimintaan sekä liiton antaman ammatillisen koulutuksen hyödyntäminen. Jäsenkoulutusmatka järjestetään syksyllä Ruoholahteen.

5                    TALOUS / TALOUDENHOITAJA

                     Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksutuloilla. Liiton jäsenmaksu on 1,4% (max.57 € ja min.10,5 €), ja liitto palauttaa yhdistykselle 8% jäsenmaksusta. Taloudenhoito toteutetaan tulevana kautena 2018 siten, että yhdistyksellä on taloudenhoitaja ja tilien kirjanpidon hoitaa tilitoimisto. 

6                    HALLITUS / TOIMIKUNNAT / TOIMIHENKILÖT 

                     Hallitus valvoo, että toiminnassa noudatetaan liiton ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten toteutumista sekä pyritään ottamaan huomioon liiton kulloisetkin strategiset pääpainoasiat toiminnassaan. Hallitus avustaa luottamusmiehiä edunvalvontatyössä. Kokouksia pidetään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Yhdistyksen sääntömääräisestä kokouksesta ilmoitetaan neljätoista (14) ja muista kokouksista kolme (3) päivää ennen kokousta joko paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja/tai kirjallisesti jäsenille myös Pro+ kanavaa
hyödynnetään. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja nimeää avukseen tarpeen vaatiessa toimikunnat. 
 
7                    EDUSTUKSET / HUOMIONOSOITUKSET

                     Edustus- ja vaikutusmahdollisuudet pyritään säilyttämään ja niitä pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan liitto-, työpaikka- ja muilla sidosryhmätasoilla. Merkkipäivät yms. huomioidaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

8                    YHTEISTOIMINTA

                     Yhdistys ylläpitää ja pyrkii kehittämään yhteistyötä paikallisten ammattiyhdistysten, naapuriyhdistysten, Pron sekä työnantajien ja julkishallinnon kanssa. Teatterimatka ja Eduskuntavierailu yhteistyössä muiden paikallisten yhdistysten kanssa järjestetään keväällä.

9                    JÄSENISTÖ

                     Yhdistys järjestää vapaa-ajan tilaisuuksia, ylläpitää jäsenistön virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia ja tukee osallistumista edunvalvontaan ja yhteistyöhön.  

10                  LOPUKSI

                      Yhdistyksen ja luottamusmiesten yhteisenä tavoitteena on työpaikkojen säilyttämine ja jäsenten hyvinvointiin tähtäävä yhteistyö työmarkkinoiden rakennemuutoksessa.
                     Nuoria ja uusia jäseniä tarvitaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan.

                      Hallitus


Mobiili